Cỏ biếc xanh cửa nước
Đất khách sống bao lâu
Cáo chồn mới rời ổ
Con rối đã chen nhau
Làng cũ, mây đen lạnh
Hè oi, run đêm thâu
Riêng chìm trong nước buốt
Có rửa được lòng sầu?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)