Hơi đêm như đá nặng đè lầu
Gió sắc hơn dao xuân đến thu
Bụi bám đàn Dao, sầu oán dứt
Giai nhân vắng bóng tủi gò cao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)