Đã ba năm tan chầu biệt bái
Tôi vẫn làm bộ lại quản quan
Mỗi tờ giáng chức công văn
Tôi đều không thấy anh chàng họ Lưu

tửu tận tình do tại