寄禮部劉郎中

一別三年在上京,
仙垣終日選群英。
除書每下皆先看,
唯有劉郎無姓名。

 

Ký lễ bộ Lưu lang trung

Nhất biệt tam niên tại thướng kinh,
Tiên viên chung nhật tuyển quần anh.
Trừ thư mỗi há giai tiên khán,
Duy hữu Lưu lang vô tính danh.

 

Dịch nghĩa

Khi từ biệt sau một buổi chầu, đến nay đã ba năm,
Vẫn ngồi trong bộ, hàng ngày lo giấy tờ quản trị các quan.
Mỗi khi nhận được văn thư giáng chức từ trên gửi xuống,
Tôi đọc ngay, không thấy có tên chàng Lưu.


Bài này làm trong thời kỳ tác giả giữ chức thượng thư bộ lại. Lễ bộ Lưu lang trung có thể là Lưu Vũ Tích, vì ông cũng có lúc giữ chức này, và ông thường bị biếm trích nhiều lần trong đời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã ba năm tan chầu biệt bái
Tôi vẫn làm bộ lại quản quan
Mỗi tờ giáng chức công văn
Tôi đều không thấy anh chàng họ Lưu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ biệt ba năm sau buổi chầu,
Vẫn ngồi trong bộ quản quan, châu.
Văn thư giáng chức mỗi khi nhận,
Tôi đọc họ Lưu tên có đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời