Mây năm màu hoàng cung lơ lửng
Mai, liễu che ngòi nước trong thành
Không lên vọng khắp núi vàng
Thì không thấy hết huy hoàng vẻ xuân

tửu tận tình do tại