Thao thức muôn trùng tiếng biển xa
Nước ngời trăm sắc ngỡ ai pha
Buồm giong dưới nắng vương hồn lá
Sóng dựng bên gành tạc bóng hoa
Đắng chát âm thầm châu ngọc tụ
Mặn mà xao động bão giông qua
Ngàn mây tan hợp đời như mộng
Sóng mãi chung tình vọng khúc ca


Nguồn: Thơ tuyển, Lệ Thu, NXB Văn học, 2014