Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/11/2018 22:09 bởi Vanachi
Lại Ích Quy 賴益巋 là nhân vật đời Trần, hiện không còn nhiều ghi chép về thân thế. Căn cứ theo An Nam chí lược, ông là cháu đời xa của Giao Chỉ thái thú Lại Tiên 賴先 đời Hán, và là em con cậu của Trần Tú Viên 陳秀嵈. Năm 1285, khi nhà Nguyên sai Thoát Hoan sang đánh nước ta, Trần Tú Viên thuyết phục cha là Trần Túc Kinh mang gia quyến ra hàng, trong đó có cả Lại Ích Quy đi cùng, được phong Nam Sách phủ lộ Tuyên vũ sứ. Lại Ích Quy có thơ trong thi tập của Trần Tú Viên.