Ghét sáng tròn trước tiên phải méo
Nhờ âm u dần biến hình dung
Có thời tròn sáng như gương
Lưỡi liềm hiện tại thì dùng việc chi?

tửu tận tình do tại