Mặt trời lên hướng đông một thước
Cõi nhân gian mọi thức nảy sinh
Dân quê giận sự bất bình
Nhưng đành nuốt hận, nén thanh đao lòng

tửu tận tình do tại