Cách dùng kiếm muôn đời như nước
Chảy trong tim trong óc tôi đây
Nay đem tặng bạn kiếm này
Trả thù nhỏ mọn bỏ ngay đừng làm

tửu tận tình do tại