Ông Sinh giảng pháp quỷ thần nghe
Ông vắng nhà đêm then chẳng cài
Lặng lẽ ngồi cao mờ mịt bụi
Một bên trăng sáng giữa sân nhà.