Khách Bắc triều, Nam triều cũng quan
Quay về chỉ thấy Tần Hoài xanh
Đài ao vườn trúc hơn ba mẫu
Nay nói đây là nhà họ Giang.