登清暉樓

潯陽江色潮添滿,
彭蠡秋聲雁送來。
南望廬山千萬仞,
共誇新出棟梁材。

 

Đăng Thanh Huy lâu

Tầm Dương giang sắc triều thiêm mãn,
Bành Lễ thu thanh nhạn tống lai.
Nam vọng Lư sơn thiên vạn nhận,
Cộng khoa tân xuất đống lương tài.

 

Dịch nghĩa

Sông Tầm Dương lúc thuỷ triều lên trông đẹp thêm,
Có tiếng nhạn tới lui bên hồ Bành Lễ.
Nhìn về phía nam thấy núi Lư cao ngàn vạn nhận,
Đang khoe vừa sản ra nhiều thân cây có thể làm cột, kèo nhà.


Thanh Huy lâu ở bên hồ Bà Dương, thuộc huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Tầm Dương nước lên thêm đẹp
Bành Lễ hồ thu rộn tiếng nhàn
Núi Lư ngàn nhận phía nam
Khoe cây vừa lớn đủ làm cột cao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bành Lễ hồ thu vang tiếng nhạn
Tầm Dương bến nước sóng dâng đầy
Núi Lư ngàn dặm nam, vòi vọi
Rường cột cho đời đã sẵn cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thêm sắc sông Tầm triều nước đầy
Hồ Bành tiếng nhạn tới nơi đây
Lư Sơn nam ngóng vạn ngàn thước
Rường cột khoe khoang mới lộ tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tầm Dương trông đẹp sóng dâng đầy,
Bành Lễ bên hồ tiếng nhạn bay.
Nam thấy núi Lư cao vạn nhận,
Đang khoe rường cột, sẵn nhiều cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời