Thủa ấy năm xưa người vẫn đợi
Mười năm dòng rã đợi một từ
Một lời nói ra sao khó thế
Để kẻ si tình há đợi sao?

Ai hỏi mười năm sao lâu thế
Mà vẫn si mê đợi một từ
Nàng trăng mỉm cười ra câu đố
Để kẻ điên tình đoán khuôn trăng

26/04/2017