Nếu đã là cuộc sống
Thì được mất là duyên
Khó khăn và thử thách
Hạnh phúc là do mình

Tôi ngày xưa duy vật
Nay chuyển sang duy tâm
Nhưng duy tâm rất lạ
Chỉ tin vào siêu nhiên

Ba thứ đạo thường học
Phật, zêsu, đạo hồi
Chỉ như cách giải thích
Khi không biết là gì.

Cũng không thể phủ nhận
Ở bất cứ đạo nào
Đều khuyên người hướng thiện
Học để làm người lương

17/07/2018