Dải Ngân Hà đêm thu mát mẻ
Một gương tròn sáng tỏ lung linh
Vượn kêu núi vắng inh inh
Rừng yên chim thước giật mình sợ trăng

tửu tận tình do tại