Vườn hạnh chiếc oanh ca vắng vẻ
Cô liêu một chó sủa Đào Nguyên
Cỏ thơm hoa rụng tìm đâu tá
Nghìn núi vạn hang cửa đóng riêng.