Mưa Trường Môn đêm thu trằn trọc
Sầu theo mưa tới gác Chiêu Dương
Chưa biết khóc, vua đã buông
Nay muôn hàng lệ thảm thương lau hoài

tửu tận tình do tại