Cây vạn tuổi giữa trời sừng sững
Dáng không nâng cũng chẳng vẫy ai
Phải chi hứng nước hai tay
Cõi người tạt xuống cứu bày lúa non

tửu tận tình do tại