Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đới Lương (2 bài)
- Quách Ngọc (1 bài)
- Trần Cơ (2 bài)
- Bối Quỳnh (1 bài)
- Trần Cao (1 bài)
Tạo ngày 25/12/2018 08:38 bởi tôn tiền tử
Lưu Tùng 劉崧 (1321-1382) tự Tử Cao 子高, ban đầu tên là Sở 楚, hiệu Tra Ông 槎翁, người Hoà Thái, Giang Tây, đậu thi hương cuối Nguyên. Gặp buổi thiên hạ đại loạn, sống nghèo khổ hơn hai mươi năm. Năm thứ ba Hồng Vũ ứng mộ nhân tài, ông được bổ làm Phương lang trung, quan đến thị lang bộ lễ, Quốc tử tư nghiệp. Tác phẩm có Tra ông tập.