Trống cá sấu bập bùng theo nhịp
Bước bên hoa người đẹp dập dìu
Nơi ngồi bỗng cất tiếng tiêu
Tấu âm loan phượng tiếng kêu hài hoà
Tiếng tiêu thổi lan xa rồi ngắt
Bay lên trời bát ngát mầu mây
Tiệc bày chén quý cầm tay
Rót rượu mời bác cạn ngay một lần
Bác chẳng thấy trước sân đào, lý
Nọ đầy hoa nay chỉ cành không
Ngựa xe quan lớn nhà đông
Nhà tây cung ngựa lên đường tòng quân
Một đời người tuổi xuân biên ải
Ngày trẻ trung quê lại phải xa
Sao bằng say giữa vân hoà
Tay hái hoa núi bước ca không ngừng
Trẻ có rượu nếu không thù tạc
Bạc hết đầu hỏi bác tính sao?

tửu tận tình do tại