Tập thơ "Hương cây" của Lưu Quang Vũ, in chung với "Bếp lửa" của Bằng Việt năm 1968.