Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Gia Luật Long Tự (1 bài)
- Tô Lân (1 bài)
- Dương Ức (2 bài)
- Lâm Bô (8 bài)
- Huệ Sùng thiền sư (1 bài)
Tạo ngày 09/10/2013 20:33 bởi Vanachi
Lưu Quân 劉筠 (971-1031), thi nhân đời Bắc Tống, một thành viên của Tây Côn thể, tự Tử Nghi 子儀, người Đại Danh (nay thuộc Hà Bắc), tiến sĩ năm đầu Hàm Bình, làm Đại Lý bình sự, Bí các hiệu lý, quan đến Hàn lâm thừa chỉ kiêm Long Đồ các trực học sĩ. Ông thạo về văn từ câu đối, nổi tiếng ngang với Dương Ức, thời bấy giờ gọi là Dương-Lưu, xướng hoạ nhiều với Dương Ức, Tiền Duy Diễn. Trước tác của ông được sưu tập vào Tây Côn thù xướng tập. Tác phẩm có 4 quyển Phì xuyên tập đã thất lạc, nay trong Lưỡng Tống danh hiền tiểu tập còn một quyển Phì xuyên tiểu tập.