Người gà gáy đúng tự Chương Câu
Điện Hán hổ bôn dựng trước sau
Tuý vũ muốn xà cây điện ấm
Ánh vàng đã loáng ngọc lầu cao
Gió về Thái Dịch nghe lời hạc
Mù cuốn sông Ngân thấy dáng trâu
Vạn quốc biểu tâu tin tức tốt
Lời vua tay giở tứ dâng trào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.