Lau sậy khắp Đinh châu
Bãi cát nước không sâu
Hai chục năm quay lại Nam lâu
Dưới liễu buộc thuyền còn chửa chắc
Mấy ngày nữa
Lại trung thu
Hoàng hạc dứt ky đầu
Cố nhân chăng có tới
Nhìn non sông như gợn tân sầu
Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu
Vẫn khác lúc
Thiếu niên du


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.