Ngoài song hoang hoải ánh tà dương
Cung son lặng lẽ lệ còn vương
Đình nơi tịch lặng, Xuân đi vội
Hoa rơi đầy ngõ, cửa chốt hương!

Nhược Lạc