Cành này hơi ấm hướng nam,
Cành kia hướng bắc, gió hàn đôi nơi.
Ấy cùng một ngọn gió trời,
Cùng chung một gốc lại thời khác nhau.
Tiếng tiêu đã dứt trên lầu,
Lan can đứng tựa, nhà giàu xởn xơ.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại