11.00
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 08/04/2014 14:54 bởi tôn tiền tử
Lưu Kiêm 劉兼 năm sinh mất và tự không rõ, người Trường An, sống cuối đời Chu (Ngũ đại) đầu đời Tống, làm quan đến Vinh Châu thứ sử, thơ 1 quyển.