Mây mỏng bao quanh trăng sáng ngần
Hoa rơi trên tuyết thoảng hương xuân
Say mèm tay vịn lan can đỏ
Còn ít ca nhân chưa tới lần

tửu tận tình do tại