Trẻ mơ ngựa đuổi gió thu,
Xé trời địch nổi phá thù quân doanh.
Đêm nay mộng đến quê lành,
Sáo đơn một chiếc dỗ dành đêm trăng.
Khóc nơi biên cảnh tướng quèn,
Khóc vì giáng chức đuổi ngăn cô thần.
Tạ công lệ nhỏ đâu cần,
Người rừng nghe mới bần thần tái tê.

tửu tận tình do tại