Đài quê ảm đạm sắc chiều,
Ao hoang thấy nở ít nhiều đoá sen.
Thích ôi liễu rủ thành nam,
Gió sương chỉ sợ rụng tàn một đêm.
Bắc nam sen mọc êm đềm,
Đến thu hồng kém phải chìm bậc hai.
Như đây thi sĩ, quẫn tài,
Trăng trong gió mát lai rai không cùng.

tửu tận tình do tại