Tiếng kêu giục khách trở về,
Giang Nam nhỏ máu não nề lá hoa.
Chức quan câu thúc riêng ta,
Như ngươi chẳng muốn về nhà, cớ sao?

tửu tận tình do tại