Tào Man đuốc cháy thoát thân,
Tạ lang bày trận đuổi Tần Phù Kiên
Năm năm khởi việc phòng duyên,
Chư hiền địa phủ cười điên hay buồn.

tửu tận tình do tại