Xuân về chiến địa máu tanh,
Lửa tàn đồn nát lấn quanh sông Hoài.
Thời bình Pha Mục hưởng đòi,
Xảy ra chiến trận mặt coi rất buồn.

tửu tận tình do tại