Quân Phiêu Diêu mệnh lông hồng,
Thân ruồi kiến cũng tham sanh nữa là.
Việc binh ai dám tài ba,
Bên cầu nghe tiếng khóc la chẳng đành.

tửu tận tình do tại