Bi Từ tấu biểu hôm qua,
Sơn Đông bớt lính lệnh ra triều đình.
Phố Thu phòng ngự chuyển binh,
Nơi đây không giống tình hình Sơn Đông

tửu tận tình do tại