Người đi mặc giáp trên đường,
Lệ hoen thiếu phụ giữa phường trung quân.
Liền trời liễu biếc biên thành,
Nhà nhà thời chiến chẳng đành hưởng xuân.

tửu tận tình do tại