Ghềnh câu nằm dưới thư phòng
Lưa thưa mờ dấu bụi hồng Mạn Lang
Còn đây một thủ thơ vàng
Dường như sống dẫu giang san đổi dời
Triều Đường việc tả thành lời
Văn Nguyên Tử vẫn sáng ngời cổ phong
Mặc người chỉ điểm lòng vòng
Nhưng bia viết Thái Sư công vẫn còn

tửu tận tình do tại