Quỷ tiên thật ảo đúng hay sai?
Liêu hạc khi nào trở lại đây?
Phạm Lãi đúc thành than chẳng kịp
Bình Nguyên thêu được sợ không hay
Quạt ca quần múa theo mưa gió
Cỏ rậm đồng hoang tủi trước nay
Song lạnh mơ tàn còn tiếc mãi
Sóng yên ra ải nhớ nhau ngày

tửu tận tình do tại