Với mai thân thiện đã bao niên,
Liếc cành nam nở thích như điên.
Muốn phải nâng bầu cùng sáo sắt,
Vì hoa uống chết mấy trận liền.

tửu tận tình do tại