Hoà Tĩnh trong rừng lúc cười ho,
Những khi bụng đói vẫn tìm câu.
Ý trời như vậy dường biết hết,
Chẳng tiếc công danh chỉ quý thơ.

tửu tận tình do tại