Cuối năm tiền bối bị nghi ngờ,
Bạn mai trong sạch chẳng lời thơ.
Gió trong trăng sáng sầu không khác,
Chim hót hoa đồng sợ quan ngờ.

tửu tận tình do tại