Trong nhà kề lò lửa
Chủ sai mở cửa sổ, mua hoa quả
Bảo: "Trời chẳng lạnh, lửa nóng quá
Coi chừng lửa ấm làm ta mang họa"

Ngoài nhà một kẻ ăn mày nằm
Nghiến răng mắm lợi bảo gió bấc: "Sắp chết cóng"
Thương thay ngoài nhà và trong nhà
Chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)