Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
- Trần Đông Phong (1 bài)
Tạo ngày 22/04/2014 15:28 bởi tôn tiền tử
Lưu Đắc Nhân 劉得仁 sống khoảng trước sau năm 838 đời Đường Văn Tông, tên tự không rõ. Tương truyền ông là con của công chúa.