Đâu phải chỉ một người than thở
Cung Trường Môn kiều nữ đều than
Ơn vua mãi chẳng được ban
Thà cài trâm cỏ lấy chàng dân đen

tửu tận tình do tại