Đầu sắp bạc lấy chồng buôn bán
Cùng đôi chơi chưa sánh một ngày
Giang hồ coi nhẹ lợi này
Đừng coi sóng gió nhẹ đời thiếp đây.