Cung nhân già thương mình chẳng biết
Khắp trên đầu còn kết bông hoa
Quân vương sủng ái ngày qua
Nay cho người ngắm như là khi xưa

tửu tận tình do tại