Tây Sơn qua mưa, mù núi ban mai giăng đầy
Nghìn dặm gò bằng đầm rộng
Mấy tiếng chim hót trong lùm cây
Mười bức bình phong vẽ cảnh Giang Nam

tửu tận tình do tại