Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 07/04/2014 13:58 bởi tôn tiền tử
Lư Trừ 盧儲 người Giang Hoài, sống khoảng năm Trinh Nguyên, đỗ trạng nguyên kỳ thi tiến sĩ, thơ còn 2 bài.