Hoa thược dược mới trồng một loạt
Trong sân vừa lác đác vài hoa
Gió xuân hãm không cho ra
Chờ phu nhân tới mới là toàn khai

tửu tận tình do tại