雪梅其一

梅雪爭春未肯降,
騷人評比費思量。
梅須遜雪三分白,
雪卻輸梅一段香。

 

Tuyết mai kỳ 1

Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng,
Tao nhân bình tỷ phí tư lường.
Mai tu tốn tuyết tam phân bạch,
Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương.

 

Dịch nghĩa

Mai và tuyết giành xuân với nhau chẳng bên nào chịu nhịn,
Làm cho thi nhân phải gác bút vì mất công bình phẩm.
Mai nên nhường ba phần trắng cho tuyết,
Tuyết phải chịu thua mai một phần về hương thơm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mai, tuyết giành xuân chẳng chịu nhường
Thi nhân đành bỏ chuyện giai chương
Mai thua tuyết ấy vài phân trắng
Tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Giành xuân mai tuyết chẳng nhường
Thi nhân cạn hứng giai chương, thở dài
Nhờ khoe trắng, tuyết hơn mai
Mai thời hơn tuyết một vài thoáng hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Giành xuân mai tuyết cứ tranh hoài
Bình phẩm nhà thơ những tốn lời
Sắc trắng vài phân mai kém tuyết
Hương thơm một bậc tuyết nhường mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mai tuyết tranh xuân há chịu nhường
Thi nhân bàn luận chuyện văn chương
Mai nên thua tuyết vài phân trắng
Tuyết phải nhường hoa một bậc hương

25.00
Trả lời